Integritetspolicy

Ingelsta Kalkon AB (publ) på denna sida benämnt som Ingelsta Kalkon eller vi, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som Ingelsta Kalkon erbjuder på dessa webbsidor, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Ingelsta Kalkon används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Ingelsta Kalkon sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Ingelsta Kalkons digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en digital kanal har den företräde framför denna integritetspolicy.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Ingelsta Kalkons digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Ingelsta Kalkon erbjuder via Ingelsta Kalkons digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Ingelsta Kalkons digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, foton och IP-adresser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

INGELSTA KALKONS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?
När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Ingelsta Kalkons tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Ingelsta Kalkon komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Ingelsta Kalkons digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Ingelsta Kalkon och andra via Ingelsta Kalkons plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Ingelsta Kalkons webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Ingelsta Kalkon anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Ingelsta Kalkon komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Ingelsta Kalkon har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Ingelsta Kalkon placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Ingelsta Kalkons cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Ingelsta Kalkons rättsliga skyldigheter.
För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Ingelsta Kalkon eller deras respektive personuppgiftsbiträden för följande ändamål.

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.

3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.

4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.

5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Ingelsta Kalkon och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.

6. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

7. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på. Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen Ingelsta Kalkon behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Ingelsta Kalkon skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.
Säkerhet till skydd för personuppgifter Ingelsta Kalkon värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Ingelsta Kalkon kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Ingelsta Kalkons räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Ingelsta Kalkons samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Ingelsta Kalkons räkning undertecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med Ingelsta Kalkon för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Ingelsta Kalkon kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Ingelsta Kalkon kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Användning av information från din mobila enhet
Ingelsta Kalkon tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Ingelsta Kalkon får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. Ingelsta Kalkon samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Nedan finner du information om hur Ingelsta Kalkon kan använda information från din mobila enhet, om du har givit Ingelsta Kalkon samtycke till sådan användning.

Plats
Ingelsta Kalkon kommer aldrig att samla in eller använda platsen för din mobila enhet om du inte givit ditt uttryckliga godkännande till detta.

Externa länkar
Denna integritetspolicy gäller för information som Ingelsta Kalkon behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Ingelsta Kalkons digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Ingelsta Kalkon ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Ingelsta Kalkon på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn
Ingelsta Kalkons Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och Ingelsta Kalkon samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Ingelsta Kalkon ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Ingelsta Kalkon som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Andra juridiska personer inom Ingelsta Kalkon-koncernen är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion. Om du har frågor rörande hur Ingelsta Kalkon behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Ingelsta Kalkon-koncernen, är du välkommen att kontakta Ingelsta Kalkon via mail eller post genom kontaktuppgifterna på respektive digital kanal.

Ändring av denna integritetspolicy
Ingelsta Kalkon kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Ingelsta Kalkons webbsidor.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-09