Blentagruppen

Vår miljöpolicy

Version: 8

Ingelsta Kalkon AB:s och Nya Lantfågel på Österlen AB:s målsättning är att långsiktigt minska den negativa miljöpåverkan och att verka för en hållbar utveckling i samhället genom att arbeta med ständiga förbättringar inom alla led i verksamheten.

Detta innebär att vi ska;

  • Se miljölagar och andra krav som påverkar Ingelsta Kalkon AB:s och Nya Lantfågel på Österlen AB:s verksamhet som minimikrav.
  • Prioritera tekniker, material och transporter som ger minsta möjliga miljöpåverkan, under förutsättning att det är ekonomiskt- och kvalitetsmässigt försvarbart.
  • Beakta miljöengagemang vid val av leverantörer och entreprenörer.
  • Ha en öppen dialog angående miljöfrågor med kunder, konsumenter, leverantörer och myndigheter.
  • Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid ändringar av verksamheten.
  • Sträva efter att minimera resursanvändningen, speciellt med avseende på ändliga naturresurser såsom vatten och fossila bränslen.
  • Bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos medarbetarna.
  • Se till att förbättringsförslag i miljöarbetet ska uppmuntras, analyseras och utvärderas.
  • Sträva efter att uppnå våra uppsatta miljömål för att leva upp till vår inställning om ständiga förbättringar.

Ledningen ansvarar för att miljöpolicyn blir förstådd och genomförd.