Blentagruppen

Kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy

Version: 18

Affärsområde Kyckling & Kalkon´s kvalitets- och Livsmedelssäkerhetsarbete skall omfatta samtliga medarbetare. Detta är nödvändigt för att öka vår konkurrenskraft, effektivitet och lönsamhet. Ledningssystemet för kvalitet-och livsmedelssäkerhet underhålls regelbundet och ständiga förbättringar gällande livsmedelssäkerhet är en naturlig del i arbetet.

För att nå våra mål krävs en fastlagd verksamhetsstyrning och uppföljning av resultat.

För affärsområdena är kvalitet och livsmedelssäkerhet inte enbart mätbart utan i lika hög grad en fråga om engagemang, livsstil och företagskultur samt kompetens och medvetenheten kring livsmedelssäkerhetsfrågor hos medarbetarna.

Grundinriktningen i vårt kvalitets- och livsmedelssäkerhetsarbete är att finna enkla och okomplicerade lösningar.

Kalkonaffärens och kycklingaffärens kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy är att utveckla, producera, marknadsföra och distribuera produkter på en kvalitets- och säkerhetsnivå som uppfyller kundens och konsumentens behov och förväntningar. Tydliga kvalitets- och livsmedelssäkerhetsmål är därför uppsatta för att uppnå en ständig förbättring.

Våra produkter skall stå för nyskapande och tradition som tillsammans med säkerhet äkthet ger och skapar en helhet.

Företagsledningen har det övergripande ansvaret för produkternas säkerhet, lagenlighet/myndighetskrav samt de kundkrav som ställs på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Ledningen ansvarar också för att kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicyn blir förstådd och genomförd i företaget och kommunicerad externt via vår hemsida www.ingelstakalkon.se

Företaget ska öppet kommunicera frågor som berör livsmedelssäkerheten gentemot externa och interna intressenter.